Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /var/www/w114-115.org.pl/w/wp-content/themes/Canyon/functions.php on line 146
Statut MB/8 Club Poland - MB/8 Club Poland - Klub i forum Mercedes-Benz W114, W115, W123, W116, W124. W201

Statut MB/8 Club Poland

STATUT
Stowarzyszenia MB/8 Club Poland

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM.

§ 2.
KLUB jest stowarzyszeniem właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególności modelu W114/115.

§ 3.
KLUB prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Siedzibą KLUBU jest Trzebnica.

§ 5.
KLUB posiada osobowość prawną. KLUB działa na podstawie przepisów prawa polskiego – Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 79 poz. 885) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 6.
Czas trwania KLUBU jest nieograniczony.

§ 7.
KLUB używa pieczęci z nazwą, siedzibą i określeniem formy prawnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2

Cele i zasady działania KLUBU

§ 8.
Podstawowe cele KLUBU:
1. Integrowanie właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególności modelu W114/115,
2. Działalność naukowo-techniczna w tym rozpowszechnianie wiedzy o marce Mercedes-Benz i sympatii do tych samochodów,
3. Popularyzacja zadań KLUBU

§ 9.
KLUB realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę, utrzymanie i rozbudowę strony WWW KLUBU;
2. Organizowanie zlotów, rajdów, spotkań i innych imprez związanych z samochodami marki Mercedes-Benz;
3. Zbieranie i opracowanie dokumentacji historycznej i technicznej samochodów marki Mercedes-Benz;
4. Wymianę poglądów i doświadczeń oraz materiałów dotyczących techniki, historii, turystyki, naprawy i eksploatacji tych samochodów.

Rozdział 3

Majątek i dochody KLUBU

§ 10.
Majątek KLUBU stanowi mienie uzyskane lub nabyte przez KLUB w toku jego działalności.

§ 11.
Dochody KLUBU pochodzą z:
1. Wpisowego;
2. Składek członkowskich;
3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków od osób i instytucji;
4. Zbiórek i imprez publicznych;
5. Dochodów z majątku Klubu.

§ 12.
KLUB może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej KLUBU służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 4

Członkowie KLUBU, ich prawa i obowiązki

§ 13.
Członkowie KLUBU dzielą się na:
1. Zwyczajnych;
2. Nadzwyczajnych;
3. Honorowych;
4. Wspierających.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Osoba taka musi posiadać samochód marki Mercedes-Benz model W114/115.

§ 15.
Członkowie zwyczajni KLUBU zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia KLUBU;
2. Dbać o dobre imię KLUBU;
3. Popierać i czynnie realizować cele KLUBU;
4. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz KLUBU;
5. Brać czynny udział w pracach KLUBU służących realizacji jego celów statutowych;
6. Terminowo opłacać składki zgodnie z uchwałami WZ;
7. Działać na rzecz pomnażania majątku KLUBU.

§ 16.
Członek zwyczajny KLUBU ma prawo brać udział w działalności KLUBU, w szczególności ma prawo:
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU z głosem stanowiącym;
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU;
3. Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności KLUBU;
4. Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez KLUB;
5. Korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom KLUB.

§ 17.
Członkiem nadzwyczajnym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, będący zaangażowany w działalność zbieżną z celami KLUBU.

§ 18.
Członkowie nadzwyczajni KLUBU zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia KLUB;
2. Dbać o dobre imię KLUBU;
3. Popierać i czynnie realizować cele KLUBU;
4. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz KLUBU;
5. Brać czynny udział w pracach KLUBU służących realizacji jego celów statutowych;
6. Terminowo opłacać składki zgodnie z uchwałami WZ;
7. Działać na rzecz pomnażania majątku KLUBU.

§ 19.
Członek nadzwyczajny KLUBU ma prawo brać udział w działalności KLUBU, w szczególności ma prawo:
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU z głosem stanowiącym;
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU;
3. Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności KLUBU;
4. Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez KLUB;
5. Korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom KLUB.

§ 20.
Członkiem honorowym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich lub osoba prawna, o szczególnych zasługach na rzecz działalności statutowej i organizacyjnej KLUBU;
1. Członkowie honorowi KLUBU są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich;
2. Członek honorowy KLUBU może być członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym na zasadach określonych w Statucie;
3. Członkom honorowym nie będącymi członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 21.
Członkiem wspierającym KLUBU może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w swojej działalności wspierać będzie KLUB poprzez działania organizacyjne, pomoc finansową lub pomoc materialną w innej postaci;
1. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, działają w KLUBIE poprzez swoich imiennie wyznaczonych przedstawicieli;
2. Członkowie wspierający obowiązani są do terminowego opłacania składek, zgodnie z uchwałami władz KLUBU;
3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU, oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU.
§ 22.
Osoby niepełnoletnie powyżej lat szesnastu mogą zostać członkami KLUBU za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego, przy czym nie przysługują im czynne i bierne prawa wyborcze. W pozostałym zakresie stosuje się do nich postanowienia Statutu.

§ 23.
Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom KLUBU po 12 (dwunastu) miesiącach członkostwa.

§ 24.
1. Przyjęcie do KLUBU odbywa się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji przez kandydata na członka KLUBU;
2. Wraz ze złożeniem deklaracji wnioskodawca akceptuje postanowienia Statutu;
3. O przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd
4. Po pozytywnej weryfikacji, dokonanej przez Zarząd, nowy członek wnosi składkę członkowską.

§ 25.
1. Wygaśnięcie członkostwa może nastąpić poprzez skreślenie lub
wykluczenie z grona członków KLUBU uchwałą Zarządu podjętą zwykłą
większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Skreślenie następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KLUBU, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie KLUBU;
b) śmierci osoby fizycznej – członka KLUBU lub ustania osobowości
prawnej osoby prawnej – członka wspierającego lub honorowego KLUBU.
3. Wykluczenie z grona członków KLUBU może nastąpić w przypadkach:
a) ustania powodów, dla których członek wspierający został przyjęty do KLUBU;
b) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć (6) miesięcy;
c) działania na szkodę KLUBU;
d) nie respektowania Statutu i regulaminów KLUBU, niewykonywania uchwał władz KLUBU;
e) nie brania udziału bez usprawiedliwienia w pracach władz, do których członek został wybrany;
f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne lub utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.

4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków KLUBU, w ciągu 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

§ 26.
Zarząd prowadzi rejestr członków KLUBU i dokonuje w nim stosownych zmian.

§ 27.
Prawo do ponownego ubiegania się o przyjęcie do KLUBU ma jedynie osoba, która dobrowolnie zrzekła się członkostwa.

§ 28.
Wysokość składki członkowskiej określa Regulamin KLUBU.

Rozdział 5

Władze KLUBU

§ 29.
Władze KLUBU stanowią:
1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
2. Zarząd KLUBU;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 30.
1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu (dalej WZ) jest najwyższą władzą KLUBU;
2. W WZ biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający;
3. WZ może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
4. Zwyczajne WZ zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 stycznia jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem WZ;
5. WZ obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 31.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków KLUBU.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32.
Z WZ spisuje się protokół.

§ 33.
WZ prowadzi Przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów.

§ 34.
Do kompetencji WZ należy w szczególności:
1. Uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania KLUBU;
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu;
4. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
6. Uchwalanie regulaminu obrad WZ i innych regulaminów;
7. Dokonywanie zmian w Statucie;
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania KLUBU, sposobu
przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu jego majątku;
9. Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem.

§ 35.
Uchwały WZ zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego WZ.

§ 36.
Uchwały WZ podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 37.
Głosowanie tajne zarządza się:
1. Przy wyborach członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej udzielaniu im
absolutorium i w innych sprawach osobowych;
2. W innych sprawach, gdy członkowie tak postanowią zwykłą większością
głosów oddanych.
§ 38.
Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 39.
Zarząd reprezentuje KLUB na zewnątrz oraz kieruje jego bieżącą działalnością.

§ 40.
1. Zarząd składa się z trzech (3) członków, w tym Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez WZ;
2. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na wniosek pozostałych członków
Zarządu spośród kandydatów wyłonionych przez Zarząd w drodze głosowania na WZ.

§ 41.
Zarząd powoływany jest przez WZ na okres 2 lat.

§ 42.
Każdy członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu KLUBU w tym również samodzielnie zaciąga zobowiązania majątkowe.

§ 43.
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy:
1. Zwoływanie WZ;
2. Przedstawianie sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej oraz działalności KLUBU;
3. Opracowywanie całorocznych i wieloletnich planów działania KLUBU w tym
budżetu;
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem KLUBU;
5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
6. Podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków;
7. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 44.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

§ 45.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 46.
Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, śmierci członka, odwołania członka przez WZ.

§ 47.
Członek Zarządu może zostać odwołany przez WZ w przypadku:
1. Złożenia rezygnacji;
2. Choroby powodującej trwałą lub długotrwałą niezdolność do pełnienia jego
funkcji;
3. Nienależytego wypełniania funkcji;
4. Istotnego naruszania postanowień Statutu;
5. Z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny.

§ 48.
Komisja Rewizyjna (dalej KR) jest organem o uprawnieniach opiniodawczych,
kontrolnych i nadzorczych.

§ 49.
KR składa się z 3 członków, wybranych przez WZ spośród swoich członków.

§ 50.
Kadencja KR równa jest kadencji Zarządu. Uzupełnienie składu KR następuje
na wniosek pozostałych członków Komisji, spośród kandydatów zgłoszonych
na WZ, w drodze głosowania.

§ 51.
Do zakresu działania i kompetencji KR należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności KLUBU;
2. Badanie, zatwierdzanie lub odrzucanie planów finansowych, budżetu
rocznego, rocznego sprawozdania finansowego, raportów biegłego
rewidenta oraz innych raportów i sprawozdań dotyczących sytuacji
finansowej KLUBU przedstawianych przez Zarząd;
3. Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
KLUBU;
4. Przekazywanie opinii i wniosków z przeprowadzonych kontroli Walnemu
Zgromadzeniu;
5. Badanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu;
6. Badanie sprawozdania z działalności statutowej;
6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
7. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 52.
Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały większością głosów.

Zmiana Statutu i rozwiązanie KLUBU

§ 53.
Uchwały WZ w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania KLUBU
podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności:
1.Co najmniej połowy członków KLUBU uprawnionych do głosowania – w
pierwszym terminie;
2.Bez względu na liczbę obecnych na WZ – w drugim terminie;
3.Czas, który musi upłynąć pomiędzy pierwszym a drugim WZ nie może być
krótszy niż 1 godzina.

§ 54.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KLUBU, WZ określa sposób
przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku KLUBU
oraz powołuje likwidatora.

§ 55.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001nr 79
poz. 885) z późniejszymi zmianami

Categories: Bez kategorii, O Klubie
  • MB/8 Club Poland